About the www.Alaskool.org project and its developers

HAA SHAGOON DAA`T AT
CONCERNING OUR HERITAGE

Kalnaakw x’ei dax
by Emma Williams

1 Ayaa yaa yei’ gugei·nk',
aa`de xwaskuwu yax ayaa`
yoode kkwatee·.
Yaa ax xan aa` du tlaa’,

5 Kinle yoo’ t.saa·gun,
hoo·ch ax ee`n akaa`wanee`gi yoo` x'atank k'atsk'u ayaa`
yande kkwatee·.
Yaa Fort Tongass ax' yei` tixx'un Taa’nt'akwaa·n,
aya akanik noo`ch ax ee`n,

10 aya ax' has du xant wulgas' ixkee·dax American soldiers.
A dei·x taa·kw yu soldiers aa’ yei` tee`yi it ayoo,
yoo’ a kuw`tstee`.
(Aa`nax awei` ayaa`wadlaa`k du kataa·gu.
Du jis a kax kuw`dwashee` yoo taakw

15 yoo soldiers aa`ga at wulgas'i ye,
yei’ awei` wudutskoo· du kataa·gu.)
Yoo’ du aa·lich du ee`n kanik nuch.
Aa`x ayaa` yaa haa·nde wutsdaa`k
yaa Daa`saxakw see·t.

20 Yaa Daa`saxakw ku.aa` Cat Island yoo’ dwasaa·kw
dlei`t kaa’ x'ei·nax.
A see·t kax' ayoo` yei` kunatee`jin,
taa·kw ee`tix' yoo atxa ax' sh x'ei`s yei` naxt.snee`.
Chaa·tl aya dusxoo`k nuch

25 gaa·nx' awdagaa`ni,
ka laa`k'ask,
yoo’ a daa` gatnakch.
A ayaa` shux'aa·nax
aa’ yei` kutixx'w noo`jin.

30 Aa`x ayaa`
woo`ch gunayaa·gaa` has kundayat'ch
yaa’ at x'aa`n kutaa`n
Ya hee·n wat a ayaa` aa`de kunalgas'ch,
woo`sh gunayaa’ kukudasoo’sch.

35 Ka yaa’ ixde,
yaa·t, Kichxaa·n wat,
tsu hit at da.aa`yin,
at x'aa`n hitx'i aa’ yei` tixx'un.
A yaa kutaa`n atxaa`yi

40 ax' sh x'ei`s yei` daa`tnei` nujin.
Ach ayaa` Kichxaa·n
a yaa Taa`nt'akwaa·n hee·ni Kichxaa·n.
A yaa Gee`twei·n,
Chief Johnson dlei`t kaa’ch wasaa·, ya Gee`twei·n,

45 hoo·ch shux'aa·nax ax' awlyex hit, at x'aan hídi,
yaa hee·n wat, Kichxaa·n wat.
A yaa dlei`t kaa’ch a kax koo`woo’s' nujin,
daa`t kaa`x sa dwasaa·kw Kichxaa·n.

50 Kich:
yoo hee·n,
chaa·s' hee·ni yee·yi ayaa`,
Kichxaa·n yoo’ a,
yaa’ ax xan aa` du tlaa’ch

55 ax ee`n kalanee`k nujin,
ch'u tle shaa`hee`kjin,
yoo’ akanee`gin.
Yaa chaa·s' ayu, a hee·ni yee·yi ayaa`,
ayu yaa` kgax'ak yoo’ ayoo’, (phon. ayu waa`)

60 yaa hee·n wat,
yaa xakw ax kaxadin,
ayoo ax' nax'akch yoo xei’n.
Woo`naa`wudax awei`, gagaa`n a kat axdagan ayu
ulkichch.

65 Ach ayoo` Kich-xaa·n yoo’ dwasaa·kw yaa· hee·n
yaa Kichxaa·n.
Aa`x ku.ayaa`s,
tsu kaa aanix' kux koo`lgaa’s'ch,
T'angaa`s,

70 tsu yei`su atxaa`yi yei` naxtsnee`.
Yaa guwakaa·n,
sh x'ei`s dusxoo`gun a dlee`yi,
taa·kw niyis.
Kaa tsaa`, a taa·yi dustei·x nujin

75 a ee`xi kax.
A ya guwakaa·n dlee`yi,
gaxuk ayoo`,
k'adei·n wuxoo`gu,
as dustaa·ych,

80 as tsu dusxukch.
Yoo yan woo’.ee`yidax (phon. yoo wan)
k'adei·n woo`xoo`gu ayaa` tsaa’s,
tsu yaa tsaa` dlee`yi,
tsaa` ee`xi kaa`de yei` daa`tnei` nuch

85 taa·kw tu.atxaa`yi sakw.
Yaa lakt,
Lin`gitch layei`xin lakt.
A kax' ayoo` yei` du.uxx' noo'jin
yoo taa·kw atxaa`yi sakw,

90 k'adei·n has akoo`s.hatch.
Yaa atxa yan wut.snee`yi itdax ayaa`s,
kunalgas'jin yoo` a.
Ax chaa`n du yoo` x'atangi ayaa` kaxlanee`k.
Ayas Taa·kw Aa`nit koo`lgaa’s'ch.

95 Taa·kw kaa`nax aa’ yei` kutixwx'.
Ach ayoo` yei’ dwasaa·kw
Taa·kw Aa`ni, Winter Village.
Yaa·dax, gwal eighteen miles yaa·dax yei’ kwnaa`lei·
wei· Taa·kw Aa`ni.

100 A yaa yee`dat ku.aa
yaa Ts'oo`tsxan a kaa’ yei` yatee`.
Hei· Tlei·l kwa ldakat Ts'oo`tsxanx usti de yee`dat,
de woo`sh xoo’x' ku.oo` ayaa`,
a kaa’ yei` yatee` yaa Taa·kw Aa`ni;

105 tlei·l ts'as Ts'oo`tsxanx usti.
Yoo’ ayaa` ax ee`n akanee·k nujin,
yaa’ ax xan aa’ du tlaa’ch.
Hitx' ax yawoo`skee`yin.
Aa’ akatoohei·xin,

110 ax jee`t aa` woo`tee`yin tl'atk.
A yoo k'unts',
aa’ katoohei·xi xwastee·nin
yoo ax jee`t aa`watiyi tl'atk.
Hit kagaa·s'i a ee`ti

115 kutl'kw too·nax kawt.aa·,
ka gan ee`ti awu.
Ach ayoo` du x'ei’ axwahee`nin,
Taa·kw Aa`ni Taa`nt'akwaa·n,
yaa’ oo`waa·n haa naa`x satee`yi,

120 shux'aa·nax aa’ yei’ woo`tee`,
yoo tl'atk.
Ayu yoo’ dusaa·gun Taa·kw Aaa`ni.
Ach aa’ yei` kutixx'un.
Aa`x ayaa`s tsu taa·kw ee`tit kuwoohaa`yi ayas,

125 tsu ya ax' kunt.ei`ch yei·x', kux koo`lgaa’s'ch.
Aa` yaa tlei·x' yatee`yi aa`
yaa Daa`saxakw ka,
hit, haa hidi ayoo`,
Shaa`nax Hit yoo’ dwasaa·kw.

130 A yaa a yee`taa'x’i1 kutstee`,
wudutlyex a yee`nax a.
Jinkaa`t ka daa`x'oo`n yei` yakoogei·,
a yee`x kawduts.haa`.
Aya taa·kw a yee` yei` kunatee`ch.

135 Ayaa xaa· kustee’yin ch'aa’kw.
Taa·tx' ayoo` yoo’ a
woosh kax jit.aa`t nujin.
Ach ayoo` a yee`x kukaw`duts.haa`
yoo taa’x' yei’ yakoogei·,

140 jinkaa`t ka daa`x'oo`n yatee` yoo taa’x' a yee`.
Shaa· ka at yatx'i ayoo`
aa’ yei` nt.ei`jin,
yaa kaa’x'w ku.ayaa`
yaa dakee· aa` kax' yan oo`sxikch.

145 Aa` yaa· has kul.axs' yaa xaa· --
yoo’ has asaa·kw nujin yaa’ a,
woo`sh daa`x dahaa`yi --
a jinak ayoo`, yei’ has ku.oo`wun.
A yaa ax xan aa` du tlaa’ch kanik nujin

150 yaa yei`su kee·s'i
aa’ nei`lx kadaa` nujin
yoo x'aa`n aa’ yei` yatee`yi ye,
aa`de taa·de kwnaa`leyi ye.
Ayu Shaa`nax Hit yoo’ dwasaa·kw.

155 Ayaa` ax shatx
du jee`t wudwatee· yaa· saa`,
Oo’kaa`taa`laxaa`ch.
Yei’ ayoo` a’ kaa taa`laxaa`ch nuch
yoo a kax yei’ anagudi yoo· taa’x',

160 yoo jinkaa`t ka daa`x'oo`n yatee`yi,
ka tsu kinde.
A kaa`x saa` ayaa`,
Oo’kaa`taa`laxaa`ch,
ayaa` ax shatx du saa`yix sitee`.

165 Dei·x aa` du saa`yi ayaa`,
Oo’kaa`taa`laxaa`ch,
yoo Shaa`nax Hit kaa`x ayoo`,
du yaa` wdwasaa· yaa saa`. (phon., du waa’)
Yei’ awei` kaawagei· kaxwanee`gi yaa yoo` x'atank.

170 Yaa haat wagudi Wei`ha,
yei’ ayaa` du jee`t xwaa`tee·,
yaa’ aa`de xwaskuwu ye,
yaa haa shagoo·n.
Tlax a it ayaa`

175 kuw`tutstee` oo`waa·n.
Tlei·l yoo tlei·x' hundred taa·kw
tlax wut.saku has du kustee`yi.
Ach aya ch'a yei’ gugei·nk',
aa`de xwaskuwu yax

180 du jee`t xwaa`tee· yaa gaa`w
yaa Wei`ha, yaa’ ax dayee·n aa· yaa·x'.
Yei’ awei` kaa`wagei` ax yoo` x'atangi.