About the www.Alaskool.org project and its developers

LIN`GIT NAA.GU DAA`T AT
CONCERNING TLINGIT MEDICINE

Kalnaakw x’ei dax
by Emma Williams

 

1 Haa tleil tlax xwasaku kutx
hei` wei s'axt' yoo’ twasaagu at.
A daa`kak'ats'i awei` aa`x duxas'ch s'e.
A a kaxi awei` aa`x dulxas'ch.

5 A we naakw sakwx dulyeix yaa a kaxi.
Dustaaych yei’ kugei` heen kat.
X'aa`n yax x'ananee`ch yan woo`.ee`yi.
Aa`x daa`k dus.inch.
Kat.lchaaych s'isaa` toonax.

10 A awei` atx dustee` nuch,
yoo’ ax ee`n katneek,
yaa s'aa`gi tuneekw yis yak'ei,
ka kaa` shei`yi alk'ei,
ka kaa` teix' neegu ax dashee`,

15 yoo’ katneek.
Ayaa` kutstee` tsu
a xoo`de yei` yoo` dutsnee`gi aa`,
shaach' yoo’ dwasaakw,
yaa gil'yaa`nax koos.aaych,

20 ka ch'oo` ya kei`shish yoo’ twasaagu aa`saxw saani kaa`nax koos.aaych,
shaach',
A xaa`di ayoo` yei` daa`tnei` nuch tsu.
A tsu a xoo` yei` t.uxx' nuch,
yaa shaach’ yoo’ twasaagu.

25 A ku.aa` yoo’ ayoo` kaa teix' neegux' yak'ei. (phon. wak'ei)
A yaa kusa.aa’t' kaa xoo`t yei` woo`nee`yi,
ayaa` yaa’ ax xan aa` du ee’shch
haa x'ei`s yei` woo`snee`yin a.
Ch'aakw, 1918,

30 kaa xoo`t yei’ wanee yoo influenza yoo’ dwasaagu neekw.
A yaa haa x'ei`s yei’ aw`snee`,
s'axt', ka ya shaach',
ka x'us' kaxi, ka yan loo`ni,
yoo k'oo’x' a kaa’ yei natee`ch aa`.

35 Yei’ ayaa` woo`sh xoo`x' has awlyex haa` x'ei`s.
Ayaa tudanaa` nuch,
ch'a dee`x wutulyex.
Aa tleil haa woo`neekw,
yaa haa kaa’ jiwdagoo`di,

40 yoo koo`wa.ee`ni neekw.
Yoo taakw k'adein haa x'eix has aa`watee`.
A t'aa`kde awei`s
Naas ee`x,
tleix' shal kat,

45 shal tlen` yoo` gatoo`lxwenk nuch
tleix' daheen tleix' yakyee`.
Yoo Naas ee`x ka yoo s'axt'
woo`sh tin has awstaa.
Dei` yaa’ ax xan aa` du tlaa’ch yei’ haa yawskaa`,

50 "Goo`x' sa heen hee eet wahaa,
hinyei`t shoo`wu naydaneix."
Ch'a aa`x tleil haa woo`neekw,
yoo at atx tusatee`yi,
yaa’ ax xan aa` du ee’shch

55 ch'a tlakw yaa` nagut. (phon. tlakw waa`)
Yees aa` yei` yoo` has asnee`k tsu,
kawt.lal'oo’x'u itx' yoo’ awstayi aa`,
yoo naakwx has aw`lyex haa jis,
yaa neekw kaa` xoo`t yei` woo`nee`yi.

60 Yoo Naas ee`x ayoo`
x'eigaa` atx wustee`,
ch'oo` kunaa’ yatee`yi neekw koot woo`tee`yi yoo’ a,
yei` kunexch atx dustee`yi,
yaa s'axt'.

65 Ayaa yei’ ayaa` xwaskoo a daa`t at,
aa yaa ax xan aa` du tlaa’ch,
Kinle yoo’ dwasaakw du saa`yi,
hooch ax ee`n akanik noo`jin,
ach ayaa` xwaskoo.

70 Ka yaat'aa` tsu,
yaa yei’l', yei’l'xaa`di,
a ku.aa` ax tlaa’ ganeekw,
du x'ei`s yei` wdutsnee`.
Yoo yei’l'xaa`di kei` kawduts.haa,

75 wut.l.oo’s'i itdax awei`,
has akaw`st'ex',
a yaax' awei` s aw`staa.
A ayoo` ax tlaa’ x'ei`x has aa`watee`.
A ku.aa` yoo pneumonia yoo’ dwasaagu neekw ayoo`

80 du ee’ yei` woo`nee` ax tlaa’,
aa`wat'ee`.
Ayoo du x'ei`s yei` wdutsnee`
Yoo yei’l' kaxaa`di.
Tlax wultsee`n.

85 Yan shkwax' yei haa tee`yi ayoo`,
du eet at watee.
A ayoo` du x'ei`s yei’ awsnee` shaa`watch,
yoo yei’l' kaxaa`di.
Ax ee`n kaw`twanee`k shei’x'w,

90 shei’x'w yoo’ dwasaagu aa`,
a kaxi tsu naakwx sitee`.
Dustaaych,
tlax x'aa`n yax nanee`ch a heeni.
At toonax kaw`t.lchaa`yi itx' ayaa`,

95 tsaa’ a tootx dunaa` nuch, naakw.
Ka xwasteen,
ax ee’sh du waa`k neegu,
aa’ jikawdwakaa`,
du waa`k aa`n a.us'kw nuch

100 yoo shei’x'w heeni.
Ayaa` du jin tin akwach nuch,
a kax' wuch yaa`x yoo` atlgink nuch,
yoo du jin tin du waa`kx akwaa`ji.
Ka tsu askukk a jee` yei` yatee`yi kaa’

105 tsoo` atx sitee` yoo shei’x'w.
Ka a xoo`wu
yoo shachk kaa`x yei daa`dnei` nuch at.
Yoo` at oo`wayaa, yan t'ani,
yei’ kwaa` kutlyaatl',

110 shachk kaa` kasa.eix.
A tsu a xoo` yei` yoo` dut.snee`k
askukk koo’ yei` tee`yi,
ka kaa` daa` heil ulchee`ni
atx duts.tee` ax',

115 yoo naakw.
Yoo’ ayoo` ax ee`n katneek.
Ka yaa ax shatxch ax ee`n kaa`wanee`k,
Taakw Aa`nix',
kuw`snee`x yoo kaa’ --

120 dlei`t kaa’ch yei yasaakw ulcer --
du yoo`wux'yee’ wdwat'ee`.
Tleil aa`de at gwaa`xaa`yi ye.
A ayoo` du chaa`nch du x'ei`s yei` wsnee`
yoo naakw, shei’x'w,

125 ka yoo yan t'ani oowaa` nuch at (phon. yoo wan)
shachk kaa’ kasa.eix nuch.
A yaa`de yaa` nasxuk,
ayu du chaa`nch du x'ei`s yei` wsnee` yoo naakw.
Adanaa` nuch

130 nas'k daheen tlei.x' yakyee`
hinyei`t shoo`wu.
A jee`dax woo`nee`x.
Du yoo`wu aw`snee`x,
yoo ulcer yoo’ dwasaagu at aw`snee`x.

135 Yee`dat yei’ daa’.it kutgei.
nee`tl jee`t.
Aa`gaa tsaa’ ak' aa`wahin
yoo naakw x'eigax satee`yi.
Yei’ ayoo` xwaskoo,

140 yaa yei’ gugeink' a daa`t
yaa shei’x'w
ka yoo shachk kaa`nax koo`s.aaych --
haa`w usyaa`,
kutstee` a saa`yi,

145 tleil kwa xwasaku.
Ka ch'u yoo yei’ toosaakw nuch yoo shachk latsee`ni,
deix yee`daa`de yatee`.
Kindachoon a daa` katlxwas'i aa`,
yoo’ a kayaa`nx'i saani yei’ kutlsaa.,

150 a tsu, a xoo`x shukattee`,
tleil yoo yinde lukool.at aa` a kayaa`ni, (phon. yoo winde)
a yoo kindachoon yan kool.atch aa` ayoo`,
a tsu, a xoo` yei` t.uxx'.
A ayoo` yoo kaa’ ach wusnee`x du yuneegu,

155 doctor-ch du ee`n kaneek ulcer ayoo`,
tleil aa`de at gwaa`xaa`yi ye.
A yoo naakw adanaa`yi ayoo`,
ch'u tle gunei’ wagut tsu,
ch'u tle tsu gunei’ at waxaa,

160 a yaa ach wusnee`x.
Ak' ayahee`n,
yoo naakw, Lin`git naakw,
du eet wudashee`yi.
A yaa yee`dat ch'u wei’ yagoo`t,

165 a tlakw yaa Lin`git naakw atx astee`.
Yei’ ayaa` koogei Yaa xwaskuwu aa`
a daa`t at yoo naakw.
Yaa tleix' aa` tsu,
yaa ax xan aa`,

170 ax xan aa` neegu --
tleil wut.saku waa’ sayoo` yaneekw --
ch'a tlei`x ee`t kaa’ yei` yatee`.
Yoo doctor-ch du x'eix tee`x naakw
tleil du eex udashee`.

175 Ach ayoo` ax tlaa’k'w haa woo`tsaa’y ax shatx tin,
"Shachk kaa`dei kaxtoo.aa`t.
Aa`gaakukaxtooshee wei naakw,
Nas'k yee`kaa`de yatee`.
Aa wtoot'ee`yi,

180 de waa’ yee` gwanee`xi sawei`,
haa` yayee`de yei` kugastee," yoo’.
Ayu du ee`n wutwa.aa`t shachk kaa`dei.
Naa`lei at wutwa.adi ye.
Ayu aa’ haa ee`n akaawanee`k

185 waa’ sa duwateen yoo kayaa`ni,
ka yoo guwakaan tseegi yoo’ toosaakw nuch at,
a xoo`ni,
a kwa ch'a deix ayoo` yaa`nax koos.aaych kindachoon,
ka yoo k'uwaa`ni tsu.

190 A tsu ch'a deix woosh t'aa`kx' kana.eini.
ch'u tle k'wat'x' saani yax katxwas' a kayaa`ni.
Diyashk yoo’ at.
Ka yoo’ at tsu,
aatagweix'i xaa`di,

195 a tsu, aa`gaa kutooshee,
a woosh gunayaax wutut.aa`t.
Haa shukaawajaa ku.aa`
aa`gaa kukaxtootee’s' at.
Ayu a kax aa` xwaagoo`t

200 yoo guwakaan tseegi yoo’ toosaakw nuch at.
A yax yatee`,
a ch'a deix kwa yoo yaa`nax koos.aaych a ayoo`, (phon. yoo waa`nax)
naakwx dulyeix a ayoo`.
Ka yoo k'uwaa`ni yoo’ tswasaagu aa` ku.aa`,

205 a ayoo’ ax tlaa’k'wch a kax woo`goo`t.
A sh tugaa` dati ayoo`,
tle "Gunalcheesh" yoo’ yaa`wakaa`, (phon. yoo’ waa` …)
"De aa` xwaa`t'ee`."
A yoode kei` wa.ix' ax shatx, Daa`geis,

210 "Aa xwaa`t'ee` yaa aa tagweix'i."
"A xaa`di x'wan,"
yoo’ yaa`wakaa`, (phon. yoo’ waa`wakaa`)
"a xaa`di kei` kasaha.
K'e kunakayaa`.

215 Yat'ee’x' wei’ at,
yoo’ a, yat'ee’x';
ch'a kunakayaa`.
A daa`x kagee`s.ha."
Ayoo` a daa`x kukaw’ts.haa` ax shatxch.

220 Haa, waa’nee sawei` ayaa`wadlaa`k.
Nalyeide kanas.eich yoo’ a xaa`di.
Awei akaneek, "Yaxwaa`dlaa`k."
Ax tlaa’k'wch kei` wa.ix',
"K'e a xaa`dit ee`lgin.

225 Wudanaa`gu tleil uk'e."
"Tleik'," yoo’ yaa`wakaa` ax shatx, (phon. yoo’ waa`wakaa`)
"ldakat yak'ei."
Dlei`t kaa’ x'einax yei’ yaa`wakaa`,
"Thank you, God, wutwat'ee` ya naakw."

230 Woo`sh xant wutut.at.
Yoo’ ayoo` woosh kik yaa`yi ayoo`,
yoo nas'k yee`kaa`de yatee`yi at.
A ayoo tle aa`n ee`k wutwa.at.
Nei`lde yei’ aw`snee`.

235 Nei’lx' awei` tsaa’ aw`staa.
a deix yakyee` it awei`,
aa`n haa`t wagut,
ch'u at xa.aa yaa nei`lx',
ax' haa xant yei’ aw`snee.

240 Nas'k, nas'k yee`kaa`de t'oo`ch'inei`t kaa’ yei’ aya.oo.
A yei’ haa yawskaa`,
"Wei hinyei`t shoo`wu x'wan,
nas'k daheen tleix' yakyee`,
anaxdanaa.

245 Lil a x'aax yaa` koo`xixjik.
Ch'oo` l ldakat yaa nas'k t'oo`ch'inei`t akawoo`ll'oo’x'u,
yei` kaxyisateen kei shakuxdanook," yoo’.
"Weit gwagoot
ka at gwaxaa."

250 Hei yei’ woo`tee`.
Yoo nas'k t'ooch'inei`t yax ayakalal'oox',
ch'u tle du yaa`gu daa` yux woogoo`t.
Ch'u tle yoo woo`nee`x,
ch'u tle gunei’ at waxaa.

255 Yei’ ayaa` koogei wei a daa`t xwaskuwu at
yaa nas'k yee`kaa`de xwaa`sayi aa`,
yaa k'uwaa`ni,
ka aa tagweix'i xaa`di,
ka yaa guwakaan tseegi usyaa` nuch at

260 ch'a deix a yaa`nax koos.aaych,
woosh kik adi ayaa`.
Yei’ aya nas'k woosh tin dustaaych.
Yei’ awei` xwaskoo a daa`t at.
Haa yaa yan tsu

265 a ku.aa` teel naagux sitee`,
goo` sa woo`sei’l'i ye,
a yis yei yoo` dutsnee`k.
A tsu xwasteen
aa`de yaa ax xan aa` du x'oo`s

270 at k'atsk'ux satee
yan shkwaa’ yei` kunatee`jin ch'aa’kw,
tleil aa`nx' yei koo`tixx'w nuch –
a du x'oo`s aawas'uw.
Aya du kaak shatch wuskoo yoo naakw,

275 aa`s daa`k'oo’x'u,
ka tsaa` l'oo’t'i yoo’ dwasaakw kayaa`nx'i saani,
goo` sa heen ax kaa`wadaa`
a x'ayaa`x s'ix'gaa` kaa`de koo`ls'ix'wch,
a yaa`yi

280 yoo tsaa` l'oo’t'i yoo’ dwasaagu kayaa`ni yatsx'i,
yei’ kutlsaa,
ka yaax' awe wei yan,
yan daa`k'oo’x'u,
yei` has awsnee`,

285 ka haa`w t'ani gitgayi yoo’ toosaakw nuch at.
Yoo daa`x'oo`n at ayoo`,
yoo naakw,
ayoo` yoo kutl'kw aa`x has aawa.oo’s',
wei kayaa`nidax.

290 Yoo nas'k yatee`yi aa` ayoo`s has akaa`wat'ix'.
Yaax' ayu yoo k'oo’x' tin has akawlwus'.
A yoo du kaakch ayoo` a daa`t yawstak.
Du x'oo`s yoo woos'ei’l'i ye,
aa`was'uwu ye,

295 has awoo.oo’s'i k'adein,
yaa.x' awei` woo’shde aw`lshaa’t du jin tin,
latsee`n tin yoo’.
Yaax' awe wei’ at xashti kaa’ yei s aa`wa.oo`
guwakaan doogu,

300 wei k'oo’x'ka wei kayaa`ni,
nas'k yee`kaa`de,
ch'oo` tle a ka,
aa`n has akaa`was'it,
ch'u tle tleeyeix'.

305 Ch'u tle a kaa’ gunei’ woo`xee`xi tsaa’
tsu a dasei’ has aa` wootiych,
ch'oo` a itde awei`,
wei’ aa`s daa`k'oo’x'u.
Awu a,

310 ch'oo` wei aa`s daak'oo’x'u,
wei’ at xashti kax',
a kat has akooyee`kch, (phon. akoowee`kch)
a kinaa s'isaa` tin has akoo`s'itch.
Aa ach wusnee`x du x'oo`s,

315 dei yaa woosh xani yei haa datee`yi.
A yoo doctor-ch daa` yoo’ akoo`lgingi awsteen,
du yaa’ lk'ei, (phon. du waa’)
ach x'ei`woo’s',
"Daa` sa atx yee`ystee`?"

320 Aa`n akaneek, "Aa`s daa`k'oo’x'u ayaa`
ach wusnee`x yaa’ ax x'oo`s,
teel tlen`."
Aa yei’ awei` xwaskoo yaat'aa,
yaa k'oo’x' ka yaa kayaa`ni tin woo`sh xoo` yei` wt.snee`yi,
aa`de atx dutstee`yi ye.