About the www.Alaskool.org project and its developers

GOO`CH LAA`KANOO`W DAA`T SH KALNEE`K
THE WAR AT GOO`CH LAA`KANOO`W

Gee`twei·n X'ei·dax
by Frank Williams

1 Ax xoo`nx'i,
ax tuwaa’ sigoo·
yei’ gugei·nk'i yoo x'atank yoo·t xwatee`yi
yaa xaa’naa`

5 yei’ guwaa’tl'i sh kalnee`k
aa`de ax ee`n kaw`dwanee`gi ye
yaa’ a too·x' yei` kkwa.oo`.
Haa ch'a aa`de yei’ xat na.oo`,
daa` sa l a yax kxwanee`gi

10 ax ee`n kaw`dwanee`gi at;
tlagu sh kalnee`gi ayaa`.
Taa`nt'akwaa·n xat,
Tei`kwei`di yadi xat.
Yaa gaa`w ax twaa’ sgoo·

15 ch'a sh daa`t at kaxwdanee`gi
ch'a yei’ guwaa’tl'.
Yoo gunayaa· kwaa·n
haa` xoo`t has wulgas',
aa ch'a aa`n aya

20 has du xoo` yei` haa` woo`tee`.
Ax' kuxwatstee` has du xoo`x'
diyaa·dax ku.oo`,
Canada-dax ku.oo`
Ts'oo`tsxan yoo’ dwasaa·kw.

25 Ax' sh kalnee`k aya xaa`n kawdwanee`k,
ax kaa·k Naa`wushkei·tl yoo’ dwasaa·kw.
Hoo·ch xaa`n akaw`lnee`k yaa· nee`k.
Yaa’ aa`n aa’ wdutlyex ye
Taa·kw Aa`ni yoo’ wdwasaa·;

30 yoo’ dwasaa·kw yoo tlakw aa`n.
Ax’ kaxee’l' wootee`yi ayaa` xaa`n akaw`lnee`k,
a kkwakayaa` a shoo`wu kaxwanee`gi,
aa`x yanshkwaa`de kooyexi ayaa` Taa·kw Aa`ni.
Yoo Lin`git ch'aa’kw aa`de kutstee` ye

35 tlei·l ch'a nee`chx' yei` woo`sh ustinch
ch'u tle xaa· yax has du jee` at natee`ch
l has awooskuwu kaa’
ch'u tlagu kwaa·nx'i,
yei’ ayoo` s woo`tee`.

40 Has du yee’.aa`ni, Taa·kw Aa`ni,
Taa`nt'akwaa·n aa`ni ayoo` --
T'angaa`s kwaa·n tsu dwasaa·kw --
aa’x has uyexi yoo aa`n
yaa gunayaa· kwaa·n at wakux.

45 Kee` wdutsgan;
hei·l aa` sa a.
Ch'a tlei’nax yee·s kaa’ch wustee`n
wei aa`n kei` wtsgaa`ni;
aa`x kei` wchxix at gutoo·de.

50 Aya x'aa’t' kaa`nax woo`goo`t,
a t'ikaa`nax aa`de
aa’ yei` kuwatee`.
Naa`lei.;
haa`t aa’ ltsee`n

55 Taa.t,
shaa`k, woo`sh kei·t wuthashi shaa`k aa`wat'ee`.
K'aa·tl' yax yatee`yi shaa`k awei`
a kat sh kaw`ts.axw
waxugu gee`sh tin.

60 A kat woo`koo`x;
ch'a du jin tin axaa·
diyaa·nax aa`de
yoo a kaa’ yei` kuwatee`yi aa` x'aa’t' kaa`de.
Yee·x yoo’ dwasaa.kw

65 Taa·t kaa`nax aa`waxaa·
ch'a du jin tin.
Yoo’ ayaa` xaa`n akanee·k ax kaa·k.
A yan ayaa`wadlaa`k.
Naa`lei· a t'ika;

70 goo`ch yax yaa`wagut a niyaa`de
yu ku.oo` aa’ yei` yatee`yi ye.
Sh x'ei`s atxa yei` s adaa`ne.
Xaa’t, chaa·tl, ka laa`k'ask yei` daa`tne,
ldakat has du watx'i has du ee`n.

75 Aa’ kaa` xoo`t wagut ax'.
Shaa· tin wutlnee`k,
yoo gunayaa·kwaa·nch wusgaa`n has du aa`ni;
Taa·kw Aa`ni has akaw`sgaa`n.
Ha ch'u tle tlaa·kw

80 yoo kaa’x'w
shaa`k ka te ka daa` sa --
Noo`w ayu awu,
Goo`ch Laaka Noo`w yoo’ dwasaa·kw yoo noo`w,
Yee·x t'ikaa`nax a.

85 Yagei· yoo x'aa’t',
daa`x gaa`lei·,
asee·tx kadei·x a ka ayoo`.
Wei yee·s kaa’x'w
ch'u tle ya shaa`k

90 asee·tdax aa’ kei` s akaa`wajel.
A shakee·
ax'koo·x' has awlyex,
noo`w has awlyex yoo a shakee·,
Tlei·l has awoo`sku yoo ku.oo`

95 haa`de s gwahaa`yi wei xaa·.
Tlei·l yei` woowaa’t',
dei·x yakyee` ka yoo’ akanee·k
haa taa·t
a t'ei·t yakw wakux yoo x'aa’t'.

100 Hei·l has awoo`stee·n yoo yaa`kw,
ka x'oo`n yaa`kw sayoo`,
gunayaa·kwaa·n.
At yatx'i s kus.oo`k',
yan has yawkutskaa· –

105 xakw, asee·tdax woo`laa` --
"Kunaytee’s'!
At gei·de yatee`yi ku.oo`
haa xande yaa` nakux."
Tlei·l ch'a tlei·x' yakyee`

110 tlei` s aw`stee·n
at gutoo·nax daa`k akwdakax'wch kaa’,
du ya kaw`chxit. (phon. du wa)
X'aa·n yis yakaw`chxit,
yei’ yatee`yi kaa’ has aw`stee·n.

115 Ch'a k'atl'gee`nax
yoo at yatx'i loo`wagoo`k
yoo noo`w shakee·de.
Koo`n has akaa`wanee`k
yu koo·x', shaa`k koo·x' yee`t has yawthaa·yi shaa·.

120 Yoo lin`git tlenx' kwawei`
tle yan has wanee·.
Shaa`k x'aa`k shakee· has akaa`wachak.
Ch'a kushtyax,
tlei·l a daa`t has too`shti,

125 yoo` s ya.atk a yee`t
yoo has aw`lyexi noo`w.
Taa·t kawoo`shgee’di,
tle tlaa·kw at yatx'i nei`lde has akaa`wanaa’ wei· shaa·ch.
A dasei’x' awei`

130 yee·s kaa·x'w yan has wanee·;
ch'a goo` sa has aw`tlsin.
Tlei·l ch'aa’kwx woo`sti,
yoo kawoo`shgee’di,
yoo dlei`t yax yatee`yi l’ei·w ka hei·l goo`haa·,

135 aa`nax daa`k ana.at,
a daa`de yaa’ ana.at,
has gaxt.ee`n
yu gunayaa·kwaa·n
Hei·l has awoo`sku aa` sayoo`.

140 Waa·nnee· sawei`
has du tuyik dwa.axch
a sei`yit has wa.at --
yei` shakala.ei·n --
"Haanaa·nax, haanaa·nax,"

145 k'atl'gee’nax yoo` s x'atl.atk.
Sh kaw`duchx'akw.
Has aa`wa.ax
kaa has aw`stee·n.
Awei` tle yoo noo`w shakee·de

150 x'aa`k yiknax kinde gunei’ has wa.at.
Ch'u tle tlax dei· has kawoo`sei`yi
yaa’ a shakee·nax,
yu shaa`k aa’ kei` s akaa`wajel,
"Goo’k" yoo’ wdwa.ax a s'aa`ti.

155 Daa`kw aa` sakwsheyoo`,
aa`n yadi geyoo` a s'aa`ti.
We shaa`k daa`k has akaw`skuk
yu kei` na.at ku.oo` kaa`de,
a shoo`wu kutx has ashuw`lxee`x.

160 Awe yande lugukx'u ayoo`
kaa` sawdwa.ax
yoo ku.oo` has du s'aa`ti.
Hu woo`naa`,
has awskoo·, wudwajak.

165 Gunxaa` a du guk adi ayoo` du gugoo` kwshei’,
ach ayoo` yei’ x'ayaka
yoo kaa’ aa`n yadi has du xoo`,
"Du guk.adi aa`x yei` naysanee`,
a kwa gaysanee` aa`x

170 du gukdax."
A kaa`yix woo`stee`.
X'oo`nnax sa aa’ yei` yatee`
yu daa·k aw`tlsin ku.oo`.
L'ei·w ka hei·l guhaa·.

175 Aa`gaa· awei` tsaa’ we tlagu oo’nayi
ch·a a too’ katchaa’k yoo’ a tugani,
aa`n awe haa`de yaa` nagudi kaa` has ajakx,
tlei·l yoo’ awoo`dlakgi yaa· aa`n yadi du guk.adi.
A awei` waannee· sawe

180 tlei·l has ayawudlaa`k,
tlei·l tsu aa`nax haa`t aa` woo`goo`t.
X'oo`ninax sa yoo woo`nee`xi aa`
has ayaw`thaa`n kuxde at gutoo·de.
Taa·t kaa`nax yan wudutsxik --

185 tsu tlei·l aa`nax daa`k has aa` woo`goo`t yu ku.oo`,
has ayawthaa`n kuxde yu at gutoo·de.
Yoo a t'einax a kwaa` s du yaa`gu awu.
Taa·kw Aa`ni,
yaa Taa`nt'akwaa·n aa`ni,

190 aa`x yax has ayaw`sgan has du hidi.
Tlei·l tsu haa`t has woo`koo`x.
ch'u yaa· yakyee`
tlei·l tsu haa`x has ukoo`x.
Ch'a tlei`x yaa Dikee· Aa`nkaa’wu yoo` x'atangi kaa xoo`t wuxee`xi,

195 u tle ax' yan shoo`watan wei· xaa· yaa` naxixi.
Taa`nt'akwaa·n aa`ni ayoo` yee`dat
diyaa· ku.oo` aa’ yei` yatee`,
Ts'oo`tsxan yoo’ dwasaa·kw.
A yei’ xwaskoo·

200 yaa yei’ guwaa’tl'i sh kalnee`k.
Gunalchee·sh ax x'ei·t yisa.aa`xi.